Jaarverslag 2020 en financiële verantwoording

  1. Inleiding

Het jaarverslag van Stichting kinderboerderij de Kloosterhof bevat een overzicht van de activiteiten in 2020.

2. Oprichting en fiscaliteiten

Kinderboerderij de Kloosterhof is op 27 juni 2014 officieel omgezet van vereniging naar stichting.

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60994606. Wij zijn voor onbepaalde tijd aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het fiscaal nummer is 8541 55 521.

3. Adresgegevens

Het bezoekadres van Stichting kinderboerderij de Kloosterhof is Kloosterwei 141, 2361 XN in Warmond. Het postadres is Kloosterwei 124, 2361 XN in Warmond. E-mail : kloosterhof.warmond@hotmail.com. De website is www.kinderboerderijdekloosterhof.nl.

De kinderboerderij heeft 2 locaties in beheer; de Kloosterhof aan de Kloosterwei 141 en het boerderijgebouw met paardenweides op het eiland Koudenhoorn.

4. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit voorzitter, Peter van Dam, penningmeester, Jonneke Gebraad, secretaris, Sylvia Heemskerk en de leden Daniela Hulsegge en Marjorie van Dam.

5. Doelstelling en visie

Stichting Kinderboerderij de Kloosterhof stelt zich ten doel kinderen en volwassenen in contact te brengen met diverse boerderijdieren en het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van kinderen en volwassenen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te bevorderen en tevens een ontmoetingsplaats te creëren waar jong en oud, arm of rijk elkaar kunnen ontmoeten om samen in een veilige omgeving te genieten van de dieren en de natuur.

Daarnaast biedt het een omgeving voor vrijwilligers om te werken met en tussen de dieren.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het aanbieden en begeleiden van mogelijkheden aan kinderen en hun ouders, verzorgers en begeleiders om in hun directe woon- en leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis en ervaring te vergroten.

De kinderboerderij is ook een ontmoetingsplaats voor bewoners van Warmond en helpt daarmee de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

  1. Activiteiten

Het afgelopen jaar was wel een heel bijzonder jaar door het corona virus. Een virus wat voor een groot deel van invloed is geweest op ons leven. Door de maatregelen is de kinderboerderij ook een tijd “op slot” geweest. Daarbij waren er periodes dat de kippen opgehokt moesten worden.

Het was daardoor geen makkelijk jaar. Dank zij de inzet van onze vrijwilligers zullen onze dieren weinig gemerkt hebben van alle regels waaraan we ons moesten houden. Gelukkig zijn we tot op heden zonder kleerscheuren deze periode doorgekomen.

Door de corona perikelen zijn er minder vergaderingen gehouden. Wel is er op de momenten dat het nodig is onderling overleg geweest.

Er zijn dit jaar wel ontwikkelingen geweest met betrekking tot de grond van de locatie Kloosterwei.

Een aantal jaren terug heeft Marente (zorgorganisatie) de gebouwen en de omliggende gronden (waartoe ook de locatie Kloosterwei toe behoorde) verkocht aan een projectontwikkelaar. Deze projectontwikkelaar heeft een plan gemaakt om de gebouwen en een gedeelte van de gronden te her ontwikkelen. Het terrein van de kinderboerderij viel buiten deze ontwikkeling.

De projectontwikkelaar heeft getracht om deze grond te verkopen aan de gemeente. Deze onderhandelingen hebben niet tot een resultaat geleid.

Nu moet daarbij wel vermeld worden dat de grond van onze locatie, een weiland en bosperceel, bestemd is als archeologisch rijksmonument. In de grond van het weiland liggen de funderingsresten van het Steenhuis van Dirc van Teylingen uit het jaar 1300. Ontwikkelingsmogelijkheden heeft de grond dus niet. Daardoor heeft de grond geen geldwaarde.

Na het stuklopen van de onderhandelingen met de gemeente heeft de projectontwikkelaar de grond aangeboden aan het bestuur van de kinderboerderij. In december zijn we tot een akkoord gekomen met de projectontwikkelaar.

Wij hebben de grond gekocht voor het bedrag van 1 euro. Daarnaast hebben wij een geldbedrag gekregen ter bestrijding van de kosten voor uitvoeren van het achterstallig onderhoud aan het weiland en bosperceel.

Op de locatie Koudenhoorn is er regelmatig overleg met alle gebruikers en de gemeente. Dan worden de alle zaken besproken die zich voordoen op het eiland. Ook hier is het regelmatige overleg verstoord door de coronaperikelen

De gemeente heeft afgelopen jaar de drainage van de paardenbak en het weiland hersteld. In natte periodes was de paardenbak te nat geworden om te paarden daarin te laten lopen.

  1. Ontvangsten en giften

Voor pensionstalling van paarden van particulieren op onze locatie Koudenhoorn ontvangen wij weidegeld. Ieder jaar steunen donateurs ons met een vrijwillige financiële bijdrage. De vakantieopvang voor konijnen was dit jaar niet mogelijk.

Er zijn dit jaar geen evenementen geweest. Daardoor zijn er geen inkomsten geweest door het organiseren van ponyritjes.

  1. Bestedingen

We hebben dit jaar de nieuwbouw van het konijnenhotel met een overkapping afgerond.

De gelden van de crowd funding actie zijn voor het grootste deel besteed. Het gedeelte wat nog over is blijft bestemd voor de locatie Koudenhoorn.

  1. Vergaderingen

Het bestuur heeft door coronaperikelen incidenteel vergaderd.

  1. Verwachting en wensen voor 2021

Het eerste halfjaar zullen nog voor het grootste deel beheerst worden door het corona virus. We kunnen bij de locatie Kloosterwei een pril begin maken met het onderhoud van het bosperceel. Daarnaast kunnen we plannen maken en fondsen verwerven om de stal te vernieuwen en de slootkanten van het weiland te voorzien van een schoeiing

We hopen en vertrouwen erop dat we in de tweede helft van het jaar weer toe groeien naar het gewone normaal.

Financieel  verslag 2020

Ondanks de impact van het corona virus is 2020 een bijna normaal jaar geweest.

We zijn heel blij met onze donateurs. De mogelijkheid om de kinderboerderij de bezoeken is dit jaar erg beperkt geweest. Maar de donaties die we hebben gekregen waren meer dan andere jaren. Daarbij was de donatie voor de aankoop van hooi boven verwachting hoog.

De inkomsten door de opvang van dieren in de vakantie zijn laag. Dat kwam ook doordat veel mensen niet de mogelijkheid hadden om op vakantie te gaan.

In december is de aankoop van de grond aan de Kloosterhof rond gekomen. We hebben de grond verworven voor het bedrag van € 1,00. De aankoopsom is zo laag omdat de het hele perceel een archeologisch rijksmonument is. In het weiland liggen de funderingsresten van het Steenhuis van Dirc van Teylingen uit het jaar 1300. Er zijn daardoor in het bestemmingsplan heel wat beperkingen aan grond gesteld.

Omdat er nogal wat achterstallig onderhoud is aan het weiland en de bosschages is door de verkoper een bedrag van € 14.975,00 aan de Stichting “De Kloosterhof” betaald.

Dit bedrag wordt door ons apart bestemd om het onderhoud te bekostigen.

Door de uitgaven zoveel mogelijk te beperken is het mogelijk om een klein bedrag aan de reserves toe te voegen.

De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en ontvangen dus geen salaris of vergoeding.