Jaarverslag 2018 en financiële verantwoording

  1. Inleiding

Het jaarverslag van Stichting kinderboerderij de Kloosterhof bevat een overzicht van de activiteiten in 2018.

  1. Oprichting en fiscaliteiten

Kinderboerderij de Kloosterhof is op 27 juni 2014 officieel omgezet van vereniging naar stichting.

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60994606. Wij zijn voor onbepaalde tijd aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het fiscaal nummer is 8541 55 521.

  1. Adresgegevens

Het bezoekadres van Stichting kinderboerderij de Kloosterhof is Kloosterwei 134 t.o., 2361 XN in Warmond. Het postadres is Kloosterwei 124, 2361 XN in Warmond. E-mail: kloosterhof.warmond@hotmail.com. De website is www.kinderboerderijdekloosterhof.nl.

De kinderboerderij heeft 2 locaties in beheer; de Kloosterhof aan de Kloosterwei 134 t.o. en het boerderijgebouw met paardenweides op het eiland Koudenhoorn.

  1. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit voorzitter, Peter van Dam, penningmeester, Jonneke Gebraad, secretaris, Sylvia Heemskerk en de leden Daniela Hulsegge en Marjorie van Dam.

  1. Doelstelling en visie

Stichting Kinderboerderij de Kloosterhof stelt zich ten doel kinderen en volwassenen in contact te brengen met diverse boerderijdieren en het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van kinderen en volwassenen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te bevorderen en ook een ontmoetingsplaats te creëren waar jong en oud, arm of rijk elkaar kunnen ontmoeten om samen in een veilige omgeving te genieten van de dieren en de natuur.

Daarnaast biedt het een omgeving voor vrijwilligers om te werken met en tussen de dieren.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het aanbieden en begeleiden van mogelijkheden aan kinderen en hun ouders, verzorgers en begeleiders om in hun directe woon- en leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis en ervaring te vergroten.

De kinderboerderij is ook een ontmoetingsplaats voor bewoners van Warmond en helpt daarmee de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

  • Activiteiten

In maart van dit jaar hebben we op de locatie aan de Kloosterwei de, in slechte staat verkerende, konijnenhokken en konijnenhotel gesloopt. Voor het konijnenhotel is een noodopvangplek gemaakt. We konden op die manier toch nog in vakantieperiode konijnen onderdak bieden en we kregen toch inkomsten binnen. Na de sloop is er door vrijwilligers gestart met het bouwen van een nieuw konijnenhotel en een overkapping. Bij slecht weer biedt deze overkapping beschutting voor de bezoekers en vrijwilligers.

Twee keer per week komt er een groep kinderen op de locatie aan de Kloosterwei helpen met de verzorging van de dieren. Samen met de in totaal 15 vrijwilligers zorgen zij ervoor dat de kinderboerderij blijft draaien.

Op 1 juli van dit jaar werden wij opgeschrikt door de brand in het boerderijgebouw op de locatie Koudenhoorn. Het gebouw was pas een paar jaar oud. Het is totaal in vlammen opgegaan. Alle dieren op 1 konijn na hebben de brand overleefd. De oorzaak van de brand is ondanks uitgebreid onderzoek niet bekend.  

Het gebouw is eigendom van de gemeente Teylingen maar er lagen veel materialen van de paardeneigenaren en ook van de stichting. Ondanks de verslagenheid van de iedereen die betrokken is bij onze stichting is werd er direct een crowdfund actie gestart. Het was hartverwarmend zoveel steun als wij hebben gekregen. Vanuit het hele land werd er geld gestort en materialen aangeboden. Ook van de gemeente kregen we hulp bij het beredderen van de boel.

De brand heeft voor de rest van het jaar veel tijd en energie gevraagd van het bestuur en de vrijwilligers van locatie Koudenhoorn. Er is veel met de gemeente overlegd over de herbouw van de boerderij. Dit heeft als resultaat gehad dat in november de herbouw van de boerderij is gestart. Begin 2019 zal de herbouw afgerond worden.

  • Ontvangsten en giften

Voor pensionstalling van paarden van particulieren op onze locatie Koudenhoorn ontvangen wij weidegeld. Ieder jaar steunen donateurs ons met een vrijwillige financiële bijdrage. Ook de vakantieopvang voor konijnen in de noodopvang is redelijk goed verlopen.

Onze pony’s lopen ponyritjes en onze kippen zorgen voor de verkoop van onze eieren. Alles om de kinderboerderij draaiende te houden. Zie ons financiële jaarverslag voor de bijbehorende cijfers.

Door de crowdfund actie en de aangeboden materialen hebben we de verloren gegane spullen kunnen vervangen.

  • Bestedingen

We zijn dit jaar gestart met de nieuwbouw van het konijnenhotel met een overkapping.

De grond van de kinderboerderij is verkocht aan een projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar is met de gemeente in overleg om het terrein rond de gebouwen van Marente en daarbij ook het terrein van de kinderboerderij over te doen aan de gemeente. Dat is voor de vernieuwing van de kinderboerderij een goede zaak. Het proces neemt echter veel tijd in beslag en er is nog niet bekend wanneer een en ander gerealiseerd wordt.

  • Vergaderingen

Het bestuur heeft gemiddeld om de 6 weken vergaderd. De 2e helft van het jaar is er veel overlegd met de gemeente over de herbouw van het boerderijgebouw op Koudenhoorn.

  1. Verwachting en wensen voor 2019

De verwachting is dat de herbouw van het boerderijgebouw op Koudenhoorn begin van het jaar klaar is.

Ook de nieuwbouw van het konijnenhotel en de overkapping op de locatie Kloosterwei zal voltooid worden.

De bestaande stal op de deze locatie is in slechte staat. Ieder jaar proberen wij om zo goed mogelijk het geheel overeind te houden. Ook het weiland aan de Kloosterwei heeft onderhoud nodig. In regenachtige periodes blijft het weiland te nat. Ook is het noodzakelijk dat de walkanten van het weiland van een schoeiing worden voorzien.

Wij zullen de gesprekken met de ontwikkelaar en de gemeente Teylingen blijven voortzetten en hopen dat er in 2019 eindelijk duidelijkheid komt voor de boerderij.

Financieel  verslag 2018

Financieel is 2018 een bijzonder jaar geworden. In het begin van het jaar zijn we gestart met het slopen van een aantal in zeer slechte staat verkerende konijnen hokken en het konijnen hotel. Dat was wel een aanslag op onze reserves maar langer uitstel was niet mogelijk. Er voor in de plaats is er gestart met de bouw van een nieuwe konijnen hotel en overkapping zodat bezoekers en vrijwilligers beschut kunnen zitten bij minder goed weer. Tot zover ging alles volgens planning.

Maar de brand in de gebouwen op Koudenhoorn had financieel veel consequenties.

De gebouwen zijn weliswaar eigendom van de gemeente maar door ons is de inrichting van de stal aangepast aan onze wensen en er lagen ook veel materialen, gereedschappen en hooi.

Vrijwilligers zijn direct een succesvolle crowdfunding gestart.

De gemeente heeft vanaf november van dit jaar de herbouw van de gebouwen gestart. De bouw is in het eerste kwartaal van het volgende jaar afgerond.

De inkomsten van dit jaar bedroegen mede door de crowdfunding actie bijna € 31.000,00. De uitgaven bedroegen ruim € 16.000,00. De uitgaven zijn hoger dan gebruikelijk omdat gestart was met de nieuwbouw op de locatie Kloosterhof en omdat er uitgaven waren tbv de locatie Koudenhoorn.

Dit jaar zijn er ook de gebruikelijke uitgaves geweest zoals voer voor de dieren, kosten dierenarts e.d. Daarnaast zijn er de jaarlijkse donaties geweest van de mensen die ons trouw steunen.

Per saldo bleef er dit jaar geld over. Deze gelden zijn echter nog nodig voor aanschaffingen en inrichting van de nieuwe gebouwen op Koudenhoorn.